Telefon
WhatsApp
KİŞİSEL VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU GENEL AÇIKLAMALAR

KİŞİSEL VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU GENEL AÇIKLAMALAR

KİŞİSEL VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU GENEL AÇIKLAMALAR

Kazyap İnşaat Sosyal Hizmetler Otomotiv Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Kısaca “Şirket” olarak anılacaktır.) olarak tarafınıza yönlendirdiğimiz bu form, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nun (Kısaca “KVKK” ve/veya “Kanun” olarak anılacaktır.) 11. maddesi ile kişisel veri sahiplerine tanınan başvuru hakkını kolaylıkla kullanabilmeniz için gereken tüm unsurları kapsamaktadır. Bu nedenle kişisel verilerinizle ilgili başvuru hakkınızı kullanırken bu formun çıktısını alarak doldurmanızı ve formun sonunda belirtilen yöntemlerden biriyle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

 1. BAŞVURU SAHİBİ İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adı Soyadı

 

 

TC Kimlik Numarası

 

 

Telefon Numarası

 

 

E-posta

(Başvuru sonucunuzu e-posta ile almak istemeniz halinde doldurunuz)

 

 

Adres

 

 

 

 1. LÜTFEN ŞİRKETİMİZ İLE OLAN İLİŞKİNİZİ BELİRTİNİZ

(Müşteri, ziyaretçi, iş ortağı, çalışan adayı, eski çalışan vb.)

 

 

☐ Müşteri

 

☐ Ziyaretçi

 

☐ İş ortağı

 

☐ Tedarikçi

☐ Eski Çalışan …………………………. (lütfen belirtiniz) Şirkette Çalıştığım Yıllar : ……………………………

 

☐ Çalışan Adayı …………………………. (lütfen belirtiniz) Şirkete iş başvurusu yaptığım tarih : ………………………………

☐ Diğer: ……………………………………………………………..

 

 

 

 1. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KULLANACAĞI HAKKIN SEÇİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER

 

Tercih

Konu

 

Şirketiniz nezdinde kişisel verilerim işleniyor mu?

 

Şirketiniz nezdinde kişisel verilerim işleniyorsa, işleme faaliyeti hakkında bilgi talep ediyorum.

 

Şirketiniz nezdinde kişisel verilerim işleniyorsa, kişisel veri işleme faaliyetinin amacı ve faaliyetin işleme amacına uygun yürütülüp yürütülmediği konusunda bilgi talep ediyorum.

 

Kişisel verilerim yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyor mu? Kişisel verilerim aktarılıyorsa, üçüncü kişiler hakkında bilgi talep ediyorum.

 

Kişisel verilerimin Şirketiniz nezdinde eksik veya yanlış işlendiğini düşünüyorum ve düzeltilmesini talep ediyorum.

Talep halinde aşağıda yer alan bilgi ve belgeler tarafımıza iletilmelidir:

·         Eksik veya yanlış olduğunu düşündüğünüz, düzeltilmesini istediğiniz kişisel verinizin içeriği,

·         Kişisel verilerinizin doğru ve tamamlayıcı bilgilerini gösteren belgeler.

 

Kişisel verilerimin işlenme sebeplerinin ortadan kalktığını düşünüyorum bu nedenle kişisel verilerimin,

[  ]Silinmesini

        veya

[  ]Anonim hale getirilmesini

talep ediyorum.

Talep halinde kişisel verilerinizin işlenme sebeplerinin neden mevcut olmadığını düşündüğünüze ilişkin açıklayıcı bilgi/belge Şirketimize iletilmelidir.

 

Kişisel verilerim Şirketiniz nezdinde eksik veya yanlış işleniyorsa kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere bu durumun bildirilmesini talep ediyorum.

Talep halinde aşağıda yer alan bilgi ve belgeler Şirketimize iletilmelidir:

·         Eksik veya yanlış olduğunu düşündüğünüz, düzeltilmesini istediğiniz kişisel verinizin içeriği,

·         Kişisel verilerinizin doğru ve tamamlayıcı bilgilerini gösteren belgeler.

 

Kişisel verilerimin işlenmesini gerektiren sebepler ortadan kalktıysa bu durumun kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep ediyorum.

Talep halinde kişisel verilerinizin işlenme sebeplerinin neden mevcut olmadığını düşündüğünüze ilişkin açıklayıcı bilgi/belge Şirketimize iletilmelidir.

 

Şirketiniz nezdinde işlenen kişisel verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi neticesinde aleyhime doğan sonuca itiraz ediyorum.

Talep halinde aleyhinize çıkan sonucu açıklayan bilgi/belge Şirketimize iletilmelidir.

 

Kişisel verilerimin kanuna aykırı işlenmesi nedeniyle uğradığım zararın giderilmesini talep ediyorum.

Talep halinde uğradığınız zararı açıklayan bilgi/belge Şirketimize iletilmelidir.

 

 

 1. LÜTFEN KİŞİSEL VERİLERİNİZLE İLGİLİ TALEBİNİZİ DETAYLI OLARAK BELİRTİNİZ (Lütfen Yukarıda Belirtilen Bilgi/Belgeleri Ayrıca İletiniz)

 

AÇIKLAMA:

 

 1. BAŞVURU SONUCU BİLGİLENDİRME YÖNTEMİ

(Lütfen yanıtın tarafınıza iletilme yöntemini seçiniz)

 

€ Adresime gönderilmesini istiyorum.

€ E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.

€ Elden teslim almak istiyorum.

(Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)

 

 1. BAŞVURU FORMU’NUN İLETİLECEĞİ YÖNTEMLER

 

 • Tarafımıza şahsen başvuru yaparak, Şirket adresine, zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılarak, gönderilebilir.

 

 1. TÜM BAŞVURU SAHİPLERİNİN BU KISMI DOLDURMASI GEREKMEKTEDİR

[Hukuka aykırı beyanlar hakkında hukuki ve cezai yaptırımların söz konusu olduğunu önemle bildiririz.]

İşbu başvuru formunda tarafımca belirtilen tüm bilgilerin doğru olduğunu beyan eder;  Şirketin, hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerimin güvenliğinin sağlanması amacıyla kimlik ve yetki tespiti için ek bilgi ve evrak (nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkının bulunduğunu kabul ederim.

Kişisel Veri Sahibinin

Adı Soyadı                 :

Başvuru Tarihi         :

İmza                           :

Lütfen başkası adına başvuruda bulunmaktaysanız, başvuru yapmaya yetkili olduğunuzu gösteren belgeleri (kişisel veri sahibinin velisi/ vasisi olduğunu gösterir belge, vekaletname gibi) başvurunun ekinde gönderiniz.

VERİ SAHİBİ BAŞVURU HAKKINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME

 1. VERİ SAHİBİNİN BAŞVURU HAKKI

 

 • Başvuru Hakkının Kapsamı

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nun (Kısaca “KVKK” ve/veya “Kanun” olarak anılacaktır.) 11. maddesi uyarınca, veri sahipleri olarak, tarafımıza başvurarak aşağıda yer alan konularda talep hakkınız bulunmaktadır:

(1) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

(2) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

(3) Kişisel verilerinizin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

(4) Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,

(5) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, ,

(6) KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

(7) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

(8) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

 • Başvuru Hakkı Kapsamı Dışında Kalan Haller

KVKK’ nın 28. maddesi gereğince aşağıdaki hallerin KVKK’ nın kapsamında olmaması sebebiyle, kişisel veri sahiplerinin aşağıda yer alan konularda haklarını ileri sürmeleri mümkün olmamaktadır:

(1) Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.

(2) Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.

(3) Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş 6 kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbarı faaliyetler kapsamında işlenmesi.

(4) Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

KVKK’ nın 28/2 maddesi gereğince; aşağıda sıralanan hallerde zararın giderilmesini talep etme hariç olmak üzere, kişisel veri sahiplerinin haklarını ileri sürmeleri mümkün olmamaktadır:

(1) Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.

(2) Kişisel veri sahibi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.

(3) Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.

(4) Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

 1. BAŞVURULARIN SONUÇLANDIRILMASI

KVKK’ nın 13. maddesine uygun olarak kişisel veri sahiplerinin kişisel verilerine ilişkin taleplerini tarafımıza yazılı olarak (ıslak imzalı olarak ya da ıslak imza yerine geçen e-imzalı olarak) ya da Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemlerle iletmeleri durumunda, veri sorumlusu sıfatıyla tarafımızca, talebin niteliğine göre talep en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde sonuçlandırılır.

Verilerin güvenliğini sağlama amacıyla, tarafımızca, başvuruda bulunan kişinin başvuruya konu kişisel verinin sahibi olup olmadığını tespit etmek amacıyla başvuruda bulunan kişiden bilgi talep edilebilecektir. Ayrıca kişisel veri sahibinin başvurusunun talebe uygun bir biçimde sonuçlandırılmasını sağlamak adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili olarak kendisine soru yöneltilebilir.

Veri sahibinin başvurusunun; diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini engelleme ihtimali olması, orantısız çaba gerektirmesi, bilginin kamuya açık bir bilgi olması gibi durumlarda, tarafımızca gerekçesi açıklanarak talep reddedilebilecektir.